top of page

מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהלי הסטודיו של עו"ד ורדית אבידן - משפט מודע טראומה (להלן "החברה") ביחס לפרטיות המשתמשים באתר החברה, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

על ידי השימוש באתר הינך מאשר כי אתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו.

המידע הנאסף

בעת שימוש באתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובתך, כתובת דואל שלך וכיו"ב ("מידע אישי"). מידע מסוג זה הינו מידע שאתה מוסר מרצונך ובהסכמתך, אף שלא חלה עליך חובה חוקית למוסרו. חלק אחר מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. מידע מסוג זה כולל, בין היתר, מידע סטטיסטי. החברה עשויה לאסוף מידע על השירותים שאתה משתמש בהם באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בהם. לדוגמה, מידע או פרסומות שקראת באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP), פרטים לגבי המחשב שבאמצעותו גלשת באתר וכיו"ב.

​​

מאגר המידע

כל מידע אשר נמסר על ידך באתר ו/או נאסף על ידי החברה באמצעות האתר נשמר במאגר/י מידע של החברה ("מאגר המידע") בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981" (חוק הגנת הפרטיות").

​​

שימוש במידע

השימוש במידע הנאסף על ידי החברה כאמור נעשה על פי מדיניות זו ובהתאם להוראות הדין. השימוש במידע יתבצע לצורך המטרות הבאות:

 1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.

 2. תפעולו התקין של האתר.

 3. שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר ויצירת שירותים או תכנים חדשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים בהתאם לדרישות המשתמשים.

 4. התאמת השירותים באתר להעדפותיך, לרבות באמצעות יצירת פרופיל לקוח וניטור הפעולות באתר.

 5. משלוח הצעות שיווקיות מטעם החברה.

 6. הנגשת פרסומות של החברה אשר מותאמות אישית אליך.

 7. ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

 8. יצירת קשר איתך במקרים בהם החברה תהא סבורה שקיים צורך בכך.

קבצי Cookies

באתר נעשה שימוש בקבצי Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, הנגשת פרסומות המותאמות להעדפותיך, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

קבצי Cookies הינם קבצים הנשלחים אל המחשב שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל מידע בדבר העדפות משתמש, פעילות שביצעת באתר ופרטי מידע אחרים. אתה יכול בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המחשב שלך. עם זאת, חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies.

​​

מסירת מידע לצד שלישי

החברה אינה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

 1. קיבלנו את הסכמתך למסירת מידע אישי.

 2. לצרכים סטטיסטיים - אנו מספקים מידע אישי לגופים על מנת שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראותינו, בכפוף להתחייבותם לשמירת סודיות ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, ככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

 3. מטעמים משפטיים:

  1. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך שברשותה לצד שלישי.

  2. אם מסירת המידע תידרש, לדעת החברה, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו בינך או בין צד שלישי לבין החברה.

  3. במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת.

  4. בכל מקרה שהחברה תהיה סבורה כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו.

  5. בכל מקרה בו קיים היתר/חובה על פי דין למסור את הפרטים.

​​

דיוור ישיר

 1. החברה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת (הודעות טקסט וכיו"ב) מידע שיווקי ופרסומי, לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגר המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור ישיר").

 2. על פי חוק הגנת הפרטיות, הינך זכאי לדרוש, באמצעות פניה בכתב לחברה, שהמידע המתייחס אליך המשמש לדיוור ישיר יימחק ממאגר המידע. במקרה כאמור, החברה תמחק רק את המידע המשמש לדיוור ישיר ומחיקתו תהיה אך ורק מן המאגר המשמש לדיוור ישיר. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות שבוצעו על ידך באתר, עשוי להישמר במאגר המידע של החברה אך לא ישמש לדיוור ישיר.

 3. החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה עשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטיך לא יימסרו ולא יועברו בשום אופן לצדדים שלישיים כאמור ללא הסכמתך. כמו כן, החברה עשויה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של נותני שירותים אלה לסודיות.​

​​

אבטחת מידע

החברה עושה שימוש באתר החברה במערכות ובנהלים לצורך אבטחת מידע, אשר מצמצמים את הסיכונים לחדירה למחשבי החברה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת באופן מוחלט כי המידע הנאסף על ידה או נמסר על ידי משתמשי האתר, בין אם הוא מצוי ומנוהל במאגר המידע של החברה ובין אם הוא מצוי בשרתים של ספקים המספקים לחברה שירותי אחסון, יהיה מוגן באופן מוחלט מפני שימוש של גורמים לא מורשים.

​​

זכות לעיין במידע ולתקנו

על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. פניה כאמור יש להפנות אל החברה בכתובת דואר אלקטרוני:

va@varditavidan.co.il
 

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. ככל שיחולו שינויים מהותיים לעניין אופן השימוש במידע שנאסף או נמסר על ידי משתמשי האתר תפורסם על כך הודעה באתר החברה.

​​

הגבלת אחריות

 1. הינך מכיר בכך ומסכים, כי האתר, תוכן האתר ו/או כל המידע שהגישה אליו ניתנת באמצעות האתר והתוכנות המפעילות אותו, מוצעים ומועמדים לרשותך כמות שהם (is as) וכי אין לראות במידע המופיע באתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכלל או מכוח כל דין, כלפיך, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו לשירות או למטרה אחרת. החברה אינה אחראית להתאמת האתר באופן כלשהו לצרכי המשתמש.

 2. ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה עליך בלבד, והחברה לא תישא באחריות כלשהי בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי לשימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה לא תישא באחריות כלשהי לחשיפת מידע שנמסר על ידך באמצעות האתר עקב חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר או של החברה.

​​​

מקום שיפוט והדין

מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע למדיניות פרטיות זו יהיה בית המשפט המוסמך לנושא בתל אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד.

bottom of page